منوی دسته بندی

شعر تبریک عید نوروز و سال نو، شعر کوتاه و شاد

شعر تبریک عید نوروز شاید بهترین روش برای مژده دادن سال نو به عزیزان و نزدیکان ما باشد. ما در اینجا سعی کردیم از شاعران مشهور همچون نظامی، خیام، سعدی، مولانا، حافظ و هم شاعران معاصر همچون قیصر امین پور، فریدون مشیری و شهریار و بسیاری دیگر گلچینی از شعرهای نوروزی برای شما جمع آوری کنیم.

جوان باد بخت تو در فرودین                چو در فرودین ماه روی زمین
تزیین سفره هفت سین نوروزی

شعر نوروز خیام نیشابوری

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است             در صحن چمن روی دل افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست             خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

************

چون ابر به نوروز رخ لاله بشست                  برخیز و به جام باده کن عزم درست

کاین سبزه که امروز تماشاگه ماست                  فردا همه از خاک تو برخواهد رست

برای خواندن درباره وصف بهار و نوروز در شعر و ادب فارسی کلیک کنید.

شعر نوروز عطار نیشابوری

جهان  از  باد  نوروزی  جوان شد                  زهی زیبا که این ساعت جهان شد

شمال صبحدم مشکین نفس گشت                   صبای  گرم  رو  عنبرفشان  شد

 تو  گویی آب خضر و آب کوثر                   ز هر سوی چمن جویی روان شد

************

ای  بلبل  خوش  نوا  فغان کن                   عید  است  نوای  عاشقان  کن

چون سبزه ز خاک سر بر  آورد                   ترک  دل  و  برگ  بوستان  کن

بالشت  ز  سنبل  و سمن ساز                   وز  برگ  بنفشه  سایبان  کن
 
بردار   سفینه   ی   غزل   را                   وز  هر  ورقی  گلی  نشان  کن

صد  گوهر  معنی  ار  توانی                   در  گوش  حریف  نکته  دان کن

شعر عید نوروز از سعدی شیرازی

برآمد  باد  صبح و  بوی  نوروز                 به کام دوستان و بخت  پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال                 همایون بادت این روز و همه روز

************

بر  خیز  که  می  رود زمستان                   بگشای   در   سرای   بستان

نارنج  و  بنفشه  بر  طبق  نه                   منقل   بگذار   در   شبستان

برخیز  که  باد  صبح  نوروز                   در  باغچه می کند  گل افشان

 خاموشی    بلبلان    مشتاق                   در  موسم  گل  ندارد  امکان 

************

بوی گل و بانگ مرغ برخاست                    هنگام نشاط و روز صحراست

فراش  خزان  ورق  بیفشاند                    نقاش  صبا  چمن  بیاراست
شعر تبریک عید نوروز

برای خواندن جملات زیبای تبریک عید نوروز کلیک کنید.

شعر عید نوروز حافظ شیرازی

ز  کوی  یار می آید نسیم باد نوروزی            از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی            به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

************

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید             وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

صفیر  مرغ بر آمد بط شراب کجاست             فغان  فتاد به  بلبل نقاب گل که کشید

************

 دی شد و بهمن گذشت فصل بهاران رسید           جلوه ی گلشن به باغ همچو نگاران رسید

زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود           شاخ  گل سرخ  را  وقت  نثاران رسید

************

افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن             مقدمش یا رب مبارک باد بر سرو و سمن

برای خواندن درباره نوروز در ایران باستان کلیک کنید.

شعر عید نوروز مولانا

امروز روز شادی و امسال سال گل              نیکوست حال ما که نکو باد حال گل

************

 ای  نو بهار خندان از لا مکان رسیدی            چیزی به یار مانی از یار ما چه دیدی

خندان و تازه رویی سرسبز و مشک بویی            همرنگ یار مایی یا رنگ از او خریدی

شعر بهار از نظامی گنجوی

بیا  باغبان  خرمی  ساز  کن                گل  آمد  در  باغ  را  باز  کن

ز  جعد  بنفشه  برانگیز  تاب                سر  نرگس  مست برکش ز خواب

          هوا معتدل بوستان دلکش است                هوای  دل  دوستان  زان خوشست          

شعر نوروزی از حکیم فردوسی

به  جمشید  بر گوهر افشاندند                مر  آن  روز  را  روز  نو  خواندند

سر  سال  نو  هرمز  و فرودین                بر  آسوده  از  رنج،  روی  زمین

************

هوا پر خروش و زمین پر ز جوش                خنک  آنکه  دل شاد دارد به نوش

همه بوستان زیر برگ گل است                همه  کوه  پر  لاله  و  سنبل است
شعر تبریک عید نوروز
شعر تبریک عید نوروز

شعر بهار کوتاه از رودکی

آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب             با  صد  هزار  زینت  و آرایش عجیب 

لاله میان کشت درخشد، همی ز دور             چون پنجه ی عروس به حنا شده خضیب

بلبل همی بخواند بر شاخسار بید             سار از درخت سرو، مر او را شده مجیب

شعر تبریک عید نوروز از عنصری بلخی

باد نوروز همی در بوستان بت گر شود           تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود

باغ همچون کلبه ی بزاز پر دیبا شود           راغ همچون طبله ی عطار پر عنبر شود

شعر بهاری منوچهری

آمد   بهار   خرم  و  آورد  خرمی           وز  فر  نو  بهار  شد   آراسته   زمی

خرم بود همیشه بدین فصل آدمی           با بانگ زیر و بم بود و قحف(1) در غمی

از  ابر  نو بهار چو باران فرو چکید           چندین  هزار  لاله  ز  خارا  برون  دمید

************

نوروز  بزرگم بزن ای مطرب امروز           زیرا  که  بود  نوبت  نوروز  به  نوروز

کبکان دری غالیه در  چشم کشیدند           سروان   سهی   عبقری   سبز   خریدند

بادام  بنان  مقنعه  از سر بدریدند           شاه  اسپرمان  چینی  در  زلف  کشیدند

شعر تبریک عید نوروز فرخی سیستانی

بهار امسال پنداری ، همی خوشتر ز یار آید      از این خوشتر شود فردا، که خسرو از شکار آید

بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی      ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی 

************

چون  پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار      پرنیان هفت رنگ ، اندر سر آرد کوهسار

خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس      بید را چون پر طوطی برگ روید بی قیاس

دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد      حبذا  باد  شمال  و  خرما  بوی  بهار

************

بهار امسال پنداری ، همی خوشتر ز یار آید    از این خوشتر شود فردا، که خسرو از شکار آید

بدین شایستگی جشنی، بدین بایستگی روزی     ملک را در جهان هر روز جشنی باد و نوروزی 
جشنواره گل لاله دیزین
جشنواره گل لاله دیزین

برای دیدن شعر روز معلم کلیک کنید.

شعر بهاری دقیقی مروزی

بر افکند ای صنم ابر  بهشتی            زمین  را  خلعت اردیبهشتی

 بهشت  عدن  را  گلزار  ماند             درخت  آراسته  حور  بهشتی

جهان طاوس گونه گشت دیدار              به جایی نرمی و جایی درشتی

ز گل بوی گلاب آید بدان سان              که پنداری گل اندر گل سرشتی

امیر خسرو دهلوی

باغ در ایام بهاران خوش است              موسم گل با رخ یاران خوشست

 چون گل نوروز کند نافه باز              نرگس سر مست در آید به ناز  

صائب تبریزی

طوفان گل و جوش بهار است ببینید          اکنون که جهان بر سر کار است ببینید

این آینه هایی که نظر خیره نمایند          در دست کدام آینه دار است ببینید

برای خواندن درباره نوروز در تاجیکستان کلیک کنید.

شعر تبریک عید نوروز از شاعران معاصر

ملک الشعرای بهار

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود         درود باد بر این موکب خجسته، درود

به هر که در نگری، شادی پزد در دل          به هر چه برگذری ، اندهی کند بدرود

شعر در مورد بهار از قیصر امین پور

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی      ای سر انگشت تو آغاز گل افشانی ها

بوی جان می آید اینک از نفس های بهار      دست های پر گل اند این شاخه ها بهر نثار

با  پیام  دلکش  «نوروزتان پیروز باد»       با  سرود  تازه  «هر  روزتان  نوروز باد»

شهر سرشارست از لبخند ، از گل، از امید      تا جهان باقیست این آیین جهان افروز باد...

فریدون مشیری

بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه های شسته باران خورده پاک

آسمان آبی و ابرسپید

برگ های سبز بید

عطر نرگس رقص باد

نغمه ی شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار

خوش به حال چشمه ها و دشت ها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب

ای دل من گرچه در این روزگار

جامه ی رنگین نمی پوشی به کام

باده ی رنگین نمی نوشی ز جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تهی ست

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه ی سنگ را به غم

هفت رنگش می شود هفتاد رنگ
بهار در عید نوروز

شعر نوروزی از شهریار

از همه سوی جهان جلوه ی او می بینم       جلوه ی اوست جهان کز همه سو می بینم

     چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل       آن نگارین همه رنگ و همه بو می بینم     

شعر تبریک عید نوروز فروغی بسطامی

عید آمد و مرغان ره گلزار گرفتند        وز شاخه ی گل، داد دل زار گرفتند

نوروز همایون شد و روز می گلگون         پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

شعر لحظه تحویل سال نو از اصغر اسلامی

یا مقلب قلب ما را شاد کن             خانه ها را ای خدا آباد کن

یا مدبر بهترین تدبیر کن              کام ما را از محبت سیر کن

یا محول حال ما را حال کن              حال ما را بهترین احوال کن

(1) قحف: کاسه چوبی، کشکول چوبین

برای دیدن مقالات آداب و سنت های ایرانی از جمله شب یلدا و گلاب گیری کلیک کنید.

نوروز جشن ایران باستان

نوروز کهن ترین جشن ایرانیان باستان، از دیرباز تا کنون، در سر آغاز فصل بهار و نخستین روز از ماه فروردین، با شکوه و مراسم ویژه ای برگزار می شود. فردوسی شاعر نامدار ایرانی در شاهنامه، سر آغاز این جشن را با زمان تاجگذاری جمشید شاه، نخستین پادشاه آریایی، یکی دانسته است.

به  جمشید  بر  گوهر  افشاندند               مر  آن  روز  را  روز  نو  خواندند

به میمنت تاجگذاری جمشید و گرامیداشت آن، از این زمان به بعد، ایرانیان در پنج روز نخست فروردین جشنی برپا کردند. برگزاری این سنت کهن، تا زمان ما ادامه دارد و مهم ترین جشن و آیین ملی ایران به حساب می آید.
بر اساس نظر پژوهشگران، فرمانروایان هخامنشی و ساسانی که پیرو دین زرتشت بودند، همچون مردم و موبدان زرتشتی، آیین نوروزی را ارج می نهادند و با شکوه هر چه بیشتر، برگزار می کردند. این شکوه تا به امروز و پس از سالها همچنان برای ایرانیان باقی مانده است.

با توجه به اهمیت و پیشینه تاریخی نوروز، بیشتر شاعران پارسی گوی، در شعر خود به ستایش و نکوداشت این جشن، پرداخته اند.

باز نشر مطالب پورتال پوپک تراول تنها با ذکر نام سایت https://poopaktravel.com/ مجاز می باشد.

نویسنده مطلب شعر عید نوروز مبارک:

گروه فرهنگ و ادب پوپک تراول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *