منوی دسته بندی

الموت

اسماعیلیه حشاشین

اسماعیلیه یا حشاشین که بودند؟

اسماعیلیه یا حشاشین پیروان اسماعیل فرزند بزرگ امام ششم بودند. این فرقه باطنیه، فدائیان و هفت امامی نیز می گویند. تحت رهبری حسن صباح الموت

قلعه الموت قزوین

قلعه الموت، دژ مستحکم اسماعیلیان

یکی از مشهورترین و مستحکم ترین قلعه ها در ایران زمین قلعه الموت یا قلعه حسن صباح است که بر فراز صخره ای سنگی در الموت قزوین بنا شده است.