منوی دسته بندی

داستان

داستانک قصه های ایرانی

داستانک، نقل قصه های شیرین ایرانی

داستانک به نقل قصه ها و حکایت های پند آموز از ادبیات کهن فارسی می پردازد که به زبان ساده و شیوا بیان شده که برای مخاطب ملموس و دلچسب باشد

گردشگری ادبی

گردشگری ادبی چیست؟

گردشگری ادبی گونه ای از گردشگری است که به دلیل علاقه به یک نویسنده، اثر یا فضای ادبی و یا میراث ادبی یک مقصد صورت می گیرد.