عمارت مسعودیه تهران، کاخ زیبای قاجاری پر ماجرا

عمارت مسعودیه تهران یکی از زیباترین کاخ های قاجاری است که متعلق به ظل السلطان، پسر ناصرالدین شاه است و ماجراهای مختلفی در آن اتفاق افتاده