سردر باغ ملی، جاهای دیدنی تهران

سردر باغ ملی دروازه ای باشکوه به تاریخ تهران قدیم است که زمانی نماد شهر تهران بود و پس از آن به مرکز ساختمان های مهم دولتی مثل پست و کاخ