مالزی

4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ (ماهان)

4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ (ماهان)

آسیا
هتل هر نفر در اتاق (2 تخته) هر نفر در اتاق (1 تخته) کودک 6 - 12 کودک 2 - 6 sandpiper hote
4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ ایران ایر

4 شب کوالالامپور + 3 شب پنانگ ایران ایر

آسیا
نام هتل نرخ اتاق2 تخته نرخ اتاق1 تخته نرخ کودک 6 - 12 نرخ کودک 2 - 6 SANDPIPER PACIFIC EX
4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور(قطر ایرویز)

4شب کوالالامپور + 3 شب سنگاپور(قطر ایرویز)

آسیا
نام هتل نرخ اتاق2 تخته نرخ اتاق1 تخته نرخ کودک 6 - 12 نرخ کودک 2 - 6 SANDPIPER PACIFIC EX
4شب کوالالامپور + 3شب لنکاوی(ایران ایر)

4شب کوالالامپور + 3شب لنکاوی(ایران ایر)

آسیا
هتل هر نفر در اتاق( 2 تخته) هر نفر در اتاق( 1 تخته) کودک 6 - 12 کودک 2 - 6 MAYTOWER
4شب کوالالامپور + 3شب لنکاوی(ماهان)

4شب کوالالامپور + 3شب لنکاوی(ماهان)

آسیا
هتل هر نفر در اتاق( 2 تخته) هر نفر در اتاق( 1تخته) نرخ کودک(با تخت) نرخ کودک(بدون تخت) GR
4شب کوالالامپور+ 3شب سنگاپور(ماهان)

4شب کوالالامپور+ 3شب سنگاپور(ماهان)

آسیا
هتل نرخ اتاق(2 تخته) نرخ اتاق(1 تخته)
کوالالامپور(ایرآسیا)

کوالالامپور(ایرآسیا)

آسیا
هتل هر نفر در اتاق 2 تخته هر نفر در اتاق 1تخته کودک با تخت کودک بدون تخت SAND PIPER 2
کوالالامپور(قطر ایرویز)

کوالالامپور(قطر ایرویز)

آسیا
هتل هر نفر در اتاق( 2 تخته) هر نفر در اتاق( 1 تخته) کودک 6 - 12 کودک 2 - 6 MAYTOWER
کوالالامپور(ماهان)

کوالالامپور(ماهان)

آسیا
هتل 2 تخته 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت SANI HOTEL 4/270/000 4/440/000 4/260/000