اقیانوسیه

اقیانوسیه

کار هایی که باید انجام داد - اصلی

اقیانوسیه یک مفهوم جغرافیایی و گاه ژئوپلیتیک است. اقیانوسیه هم‌چنین یکی از هشت بومگاه بر روی کره زمین به‌شمار می‌آید.اُقیانوسیه یکی از قاره‌های جهان  است که گروه‌های گوناگونی از جزیره‌های اقیانوس آرام را در بر می‌گیرد.دین چیره در اقیانوسیه دین مسیحیت است. کیش‌های روح باورانه نیز در میان قبایل سنتی جزایر رواج دارد. به باور این کیش‌ها، روح‌های پلیدی وجود دارند که مردم را مسموم می‌کنند و باعث بدبختی و مرگ می‌شوند. در سرشماری‌های تازه در استرالیا و نیوزیلند بخش بزرگی از جمعیت، خود را بدون دین معرفی کرده‌است که گرایش‌های آنان در دسته‌هایی مانندبی خدایی، خرد گرایی، ندانم گرایی و انسان گرایی جای می‌گیرد.

در حال حاضر متاسفانه هیچ هتلی در این مکان وجود ندارد.

در حال حاضر متاسفانه هیچ پیشنهاد امکانات رفاهی در این مکان وجود دارد.

در حال حاضر متاسفانه هیچ تور پیشنهاد شده ای در این مکان وجود ندارد.